Termín

Príjímacie konanie

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia: do 7.2.2018

Termín konania prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia: 7.-8.3.2018

Rámcový obsah prijímacej skúšky — kolekcia vlastných výtvarných prác (do formátu A2, priestorové práce vo fotodokumentácii), skúška zo scénickej tvorby, skúška z figurálneho kreslenia, kultúrno-informačné testy, skúška z maľby, test z cudzieho jazyka (možnosť výberu z Aj, Fj, a Nj), ústny pohovor.

Priebeh prijímacej skúšky — skúška trvá dva dni a odborná komisia posudzuje priestorové videnie, farebné cítenie, technické myslenie a schopnosť uchádzača vizuálne interpretovať dramatický text. Uchádzač by mal byť zorientovaný v problematike divadla, výtvarného umenia a kultúry. (Podrobnosti sú zverejnené v Prospektoch k bakalárskemu prijímaciemu konaniu)

Viac info:
http://df.vsmu.sk/studium/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium/

Foto:
Mediatechna | Katedra Scénografie VŠMU

 

__________________________________

PROSPEKT

pre talentové prijímacie skúšky na bakalársky študijný program: divadelná scénografia na akademický rok 2018/2019

 • Divadelná inscenácia je výsledkom syntetickej umeleckej snahy mnohých divadelných tvorcov, preto aj výchova budúcich divadelných umelcov prebieha v úzkej súčinnosti. Týka sa to aj študentov divadelnej scénografie.
 • „Scénografia pre starých Grékov znamenala umenie výzdoby divadla a maľovanú dekoráciu, ktorá bola výsledkom tohto umenia. V renesancii označuje scénografia techniku kreslenia a maľovania horizontu s použitím perspektívy. V modernom význame je scénografia veda a umenie, ako organizovať scénu a divadelný priestor. […] Scénografia má výrazné ambície byť „písaním” v trojrozmernom priestore (ku ktorému by sa mal pripojiť aj časový rozmer). […]“ { Slovník: PAVIS, P. Divadelný slovník. Bratislava: Divadelný ústav Bratislava. 2004, 542 str. ISBN 80-889887-24-5.}
 • Na Katedre scénografie DF VŠMU je možné scénografiu študovať v troch vzájomne sa prelínajúcich špecializáciách – priestorový dizajn / kostýmový dizajn / svetelný dizajn. Štúdium je zamerané na prípravu profesionálnych divadelných umelcov, so širokými možnosťami uplatnenia sa aj mimo divadelnej praxe.
 • Študenti sa počas štúdia stretávajú s divadelnou, filmovou a televíznou scénografiou, ale aj s architektúrou, úžitkovým dizajnom, svetelným dizajnom, výstavníctvom, performance. Vo výučbe sú zakotvené klasické výtvarné disciplíny (kresba, maľba, sochárstvo), dokumentačné a projekčné disciplíny, technické predmety, grafický dizajn a vo výraznej miere taktiež ateliérová tvorba.

Výpis zo Štatútu DF VŠMU

Článok  29 Podmienky prijatia na štúdium

 1. Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý má záujem o štúdium a preukáže splnenie stanovených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na DF.
 2. Na štúdium je prijatý uchádzač, ak splní základné a ďalšie podmienky určené DF pre zvolený študijný program v zmysle zákona.
 3. Základné podmienky prijatia na štúdium určuje zákon.
 4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium jednotlivých študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia schvaľuje AS DF.
 5. Spôsob splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium určuje vnútorný predpis DF.

Článok 30 Spôsob určovania počtu prijímaných uchádzačov na štúdium VŠMU

Počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu určuje rektor VŠMU na základe návrhu dekana DF. Berie pritom do úvahy dlhodobý zámer VŠMU, ako aj personálne, materiálne a priestorové možnosti VŠMU a DF.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium (interný predpis DF VŠMU)

 1. Úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (prijatie uchádzačov, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené predložením dokladu o jej vykonaní najneskôr do 30. 6. 2018).
 2. Úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky.
 3. Ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pre jednotlivé študijné programy (viď Prospekty jednotlivých študijných programov).

Prijímacie konanie prebieha v súlade s §57 zákona č. 131/2002. Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň talentu, vedomostí, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu.

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov

 1. Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky.
 2. Samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou.
 3. Bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.vsmu.sk, zamiskova@vsmu.sk).

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov, založených na súčasnom stave vedy a umenia a na zvládnutí ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program: 3 roky.
Udeľovaný titul: „bakalár“, v skratke Bc.

Prijímacie skúšky – bakalárske štúdium

Študijný odbor: 2.2.4 divadelné umenie, študijný program: divadelná scénografia

Rámcový obsah prijímacej skúšky: domáce práce, povinne obsahujú

 • autoportrét, kresba, A2
 • zátišie, maľba, A2
 • pohybovky, 20 ks, A4
 • kompozíciu na tému “Priestor, v ktorom žijem”, ľubovoľná technika, A3
 • storyboard k scénografii hry W. Shakespeare: Romeo a Júlia
 • kolekciu vlastných výtvarných prác, max. 15 ks (napríklad: maľba, kresba, dizajnérske návrhy, priestorové návrhy, kostýmové návrhy, fotografia, graficky dizajn, priestorové práce vo fotodokumentácii, atď. na formát A2).

Skúška zo scénografickej tvorby:

 • kresliarsky test
 • skúška z figurálneho kreslenia (portrét)
 • kultúrno-informačné testy
 • skúška z maľby zátišia
 • test z cudzieho jazyka (možnosť výberu z AJ, NJ, a FJ)
 • skúška zo scénického umenia (návrh scénografického riešenia jednej z hier zo zoznamu povinnej literatúry)
 • ústny pohovor

Priebeh prijímacej skúšky:

Skúška trvá dva dni a odborná komisia posudzuje priestorové videnie, farebné cítenie, technické myslenie a schopnosť uchádzača vizuálne interpretovať dramatický text. Uchádzač by mal byť zorientovaný v problematike divadla, výtvarného umenia a kultúry.

Zoznam povinnej literatúry:

 1. Sofokles: Antigona
 2. Shakespeare: Búrka
 3. B. Molière: Don Juan
 4. Čapek: R.U.R.
 5. B. Ivan: Dvaja

Odporúčaná literatúra:

 1. G. Brockett: Dějiny divadla. Lidové noviny : Praha, 1999, resp. 2008.
 2. Moussinac: Divadlo od počiatku po naše dni. SVKL : Bratislava, 1965.
 3. Zavarský: Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav : Bratislava, 1980.
 4. Svoboda: Tajemství divadelního prostoru. Odeon : Praha, 1990.
 5. Lajcha: Súčasná slovenská scénografia. PALLAS : Bratislava, 1997.
 6. Mojžišová – D. Poláčková: Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920- 2000. Divadelný ústav : Bratislava, 2004.

Adepti si prinesú dosku A2, papier, farby, uhlík, rudku a materiál na výrobu makiet scény.

Pozvánka

Ladislav Vychodil

Finisáž výstavy

Pozývame Vás na finisáž výstavy Ladislava Vychodila spojenou so stretnutím profesorových priateľov a žiakov v stredu 27. júna 2018 o 17.00 v galérii G19 na Lazaretskej 19.

Pozvánka

Ladislav Vychodil

Komentovaná prehliadka výstavy

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku výstavy Ladislava Vychodila, zakladateľa Katedry scénografie DF VŠMU. Stretneme sa vo štvrtok, 7.6. o 14.00 hod v galérii G19 na Lazaretskej ulici.

Details »

Prezentácia javiskových technológií

 

Aktuálne javiskové technológie

Prednáška a prezentácia

Prednášky a prezentácie aktuálnych javiskových technológií pripravené v spolupráci s firmou Citylight. Javiskové textílie, projekčné fólie, dymostroje, pyroefekty, modulárne javiskové riešenia, prenosné točne a pohyblivé javiskové platformy, svetelné technológie. Zastúpené riešenia od Gerriets, Hausmann, Ventum, LeMaitre, SweFog, SGM, Robe.

Details »

Novinka

Trenažér svetelného dizajnu

Unikátny priestor pre výučbu svetelného dizajnu

Termín

Príjímacie konanie

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia: do 7.2.2018
Details »

Pozvánka

Kapustnica

2017

Všetkých srdečne pozývame na predvianočné posedenie – utorok, 19.12.2017, od 17:30 na Katedre scénografie – Svoradova ul.,  ateliéry na 4. poschodí.

Verejný prieskum

Zimný prieskum

2017/2018

V pondelok a utorok – 18.12. a 19.12. od 9:00 – prebehnú Katedre scénografie obhajoby semestrálnych prác študentov bakalárskeho a magisterského stupňa.

Príďte nás navštíviť, všetci ste vítaní!

Workshop svetelného dizajnu

Jaroslav Viňarský a Tomáš Morávek

Adaptácia svetelného dizajnu predstavenia v nových priestoroch

Workshop svetelného dizajnu na tému Adaptácia svetelného dizajnu predstavenia v nových priestoroch sa uskutočnil v divadelnom štúdiu VŠMU Lab v termínoch 9.-10.12.2017. Súčasťou workshopu bola prednáška p. Jána Martinčeka z firmy SRS Group. Lektori: Jaroslav Viňarský a Tomáš Morávek, koordinácia Ján Ptačin.

Details »

Prednáška

Juraj Steiner

Filmový a divadelný maskér

V utorok, 12. decembra 2017 o 16:00 sa v miestnosti 4.18 DF VŠMU na Svoradovej ul. uskutoční prednáška pána Juraja Steinera o filmovom a divadelnom maskovaní. Srdečne vás pozývame!

Details »

Exkurzia

Po divadlách 2.0

Katedra scénografie na cestách

Výlet študentov Katedry scénografie a Katedry divadelného manažmentu po vybraných divadlách a kultúrnych centrách na Slovensku. Všetkým účastným inštitúciám ďakujeme za vrelé prijatie! Koordinácia projektu – Ján Ptačin, Zuzana Stranovská, Zuzana Mrvová, Denis Farkaš. Program: Po divadlach 2.0 – Exkurzia VSMU 2017

Details »

Biela noc – Scéna VŠMU

Biela noc 2017

Inštalácie študentov Katedry scénografie

Inštalácie študentov Katedry scénografie DF VŠMU pripravované v rámci kurzov svetelného dizajnu  a realizované v rámci workshopu sveteného dizajnu pre festival Biela noc (7.10.2017). Koordinácia projektu – Ján Ptačin. Realizačná podpora – PPA CONTROLL, a.s.

Scéna VŠMU – Biela noc Bratislava_2017

Details »

Pozvánka

Technická produkcia divadelných festivalov

Workshop s Katarínou Ďuricovou a Tomášom Morávekom

Milí priatelia, radi by sme vás pozvali na ďalší workhop pred festivalom KioSK.
Tento rok sme ho poňali trochu inak. Koho by zaujímala technická produkcia, hláste sa!

Termín: 25. – 27. 2017 (začiatok v utorok o 10:00, koniec v štvrtok o 14:00)
Miesto: Stanica Žilina – Záriečie
Poplatok za workshop: 50,- / 40,- Eur, členovia siete Anténa bez poplatku
Prihlasovanie na katka@stanica.sk – kapacita obmedzená.

Viac info: Workshop KioSK – Technická produkcia divadelných festivalov

 

Pozvánka

Workshop svetelného dizajnu

s lektorkou Pascale Bongiovanni

Organizátor: Anténa, sieť pre nezávislú kultúru
Termín: 3. – 5. 2. 2017 (začiatok v piatok o 17:00, koniec v nedeľu o 18:00)
Miesto: Záhrada CNK, Banská Bystrica
Poplatok za workshop: 50,- / 40,- €

Tento víkendový workshop nebude zameraný výhradne na techniku, ale predovšetkým na výskum fyzikality a estetiky svetla. Budeme sa zaoberať zmenami tela vo svetle, pokusmi, ako ho urobiť starším v plnom osvetlení, ako rozpohybovať to, čo je v realite statické. Pokúsime sa zmeniť pohľad na svetelné zdroje tak, aby sa stali hercami / ľuďmi, zvieratami, robotmi. Je to ako hľadanie významu poézie a braku za hranicami svetla.

Viac info a prihlasovanie: Pozvánka_Light My Body and I

Prednáška a workshop

Tomáš Morávek

Svetelný dizajn

Prednáška a workshopu svetelného dizajnu, ktorý sa uskutocní v divadelnom štúdiu Lab od 27.1.2017 do 30.1.2017 pod vedením Tomáša Morávka.
Koordinácia projektu Ján Ptačin.

Details »